අපගේ සමාගම වෙත පැමිණීමට IEK වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

2016 ඔක්තෝබර් 21 දින රුසියාවේ අයිඊකේ අපේ සමාගමට පැමිණියේය. සමාගම් කළමනාකරණය, වැඩමුළු සහ නිෂ්පාදන අප අතර ප්‍රසන්න හුවමාරුවක් සිදු වී ඇති අතර, තවදුරටත් සහයෝගීතාව බලාපොරොත්තු වෙමු.

15470878534396116
15470878541990934

පශ්චාත් වේලාව: මැයි -14-2021